FOTO: © GEIR MAGNE SÆTRE, BÅRD KVALSUND OG OLAV THOKLE

  

Bruk oss innen regnskap, skatt, avgift og lønn!

Vi i Fokus Regnskap AS legger stor vekt på at våre kunder skal få personlig kontakt og samarbeide med sin regnskapsfører. Vi er en fremtidsrettet kompetansebedrift med høy kvalitet og kunden i fokus. For å løse våre oppgaver på best mulig måte satser vi på funksjonell og oppdatert programvare.

Vi holder til i moderne kontorlokaler i Herøysenteret på Eggesbønes.

 

Økonomirapporter tilgjengelig på internett!

Dette er en web løsning som gjør det mulig å gjøre regnskapsrapporter, pdf-rapporter, Excel eller Word dokumenter tilgjengelig for internett brukere. Brukeren logger seg på og får dermed direkte tilgang til oppdatert resultat- og balanserapport. Løsningen har drill-down funksjonalitet som lar deg klikke på rapportlinjer for spesifisering av kontoer som ligger bak, og dessuten klikk på konto for spesifisering av bilag som er ført på den enkelte konto. Tilgang og tilrettelegging av rapporter styres av din egen økonomiavdeling.

Løsningen driftes av Cantor og er rimelig og enkel i bruk!

 

 

OPPBEVARING AV REGNSKAPSMATERIALE

I 2016 kan det meste av primærdokumentasjonen som gjelder regnskapsåret 2010 eller tidligere makuleres. 

 

Følgende skal oppbevares i fem år:

  • Årsregnskap annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning
  • Lovpålagte spesifikasjoner
  • Dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger (f.eks. kassaruller)
  • Dokumentasjon av balansen
  •  Nummererte brev fra revisor

Følgende har krav til lenger oppbevaringstid:

10 år etter regnskapsårets slutt:

Fast eiendom: Dokumentasjon av kjøp av fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst 100 000 kr (justering)

Bygg- og anlegg: Prosjektregnskap som nevnt i Bokføringsforskrifta §8-1-4, samt bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap.

Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel (unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport) skal oppbevare oppstilling som viser hvilke kostnader som inngår i fordelingen av indirekte kostnader, samt anvendte fordelingsnøkler.

Bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner 

Dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og mellomværende med nærstående selskaper og innretninger

Overtakende selskap i en fusjon skal oppbevare de overdragende selskapenes oppbevaringspliktige regnskapsmateriale. Registrerte regnskapsopplysninger i det eller de overdragende selskapene på fusjonstidspunktet skal kunne gjengis som angitt i Bokføringsloven § 6
 

I forbindelse med oppløsning av selskap skal avviklingsstyret sørge for oppbevaring av selskapets oppbevaringspliktige regnskapsmateriale. Registrerte regnskapsopplysninger skal kunne gjengis som angitt i Bokføringsloven § 6
 

Tolldeklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner. Grunnlagsdokumenter omfatter alle relevante dokumenter i forbindelse med kjøp av varene. Ordre, aksept, kontrakt, faktura og betalingsdokumenter er eksempler på de mest relevante dokumentene. Men også transportdokumenter, tillatelser og lisenser mv. vil være aktuelle.
 

Revisor skal oppbevare oppdragsdokumentasjon 

Regnskapsfører skal oppbevare oppdragsdokumentasjon
 

Eiendomsmeglingsforetak skal oppbevare kontrakter og dokumenter, samt oppdragsjournal, oppdragsjournal for oppgjørsforetak, meglingsjournal, budjournal og depotjournal

15 år etter regnskapsårets slutt:

Petroleumsutvinning og rørledningstransport: Oppbevaringspliktig materiale for petroleumsutvinning og rørledningstransport

Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale I forbindelse med kontroll fra Skattekontoret kan arbeidsgivere og andre som plikter å foreta forskuddstrekk og utleggstrekk pålegges å oppbevare regnskapsmateriale etter bfl. § 13 første ledd nr. 1 til 4 i mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.

 

 

Nyheter fra Regnskap Norge

Regjeringen med forslag om ny hvitvaskingslov

Lovforslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurderinger med tiltak. Også på dette området skal det nå ilegges overtredelsesgebyrer.

23.02.2018 - 10:01

Christines hilsen uke 8

I 2018 slår vi igjen på stortrommen og arrangerer både Forenklingskonferansen, Årsmøte og Overskudd. Planleggingen er i gang for fullt!

23.02.2018 - 08:48

Skattedirektoratet foreslår at tips blir innberetningspliktig for arbeidsgiver fra 2019

Dersom forslaget vedtas blir det også plikt til å foreta skattetrekk i ytelsene. Arbeidsgiver blir dessuten belastet med arbeidsgiveravgift.

22.02.2018 - 23:30

Høringssak om å overføre klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Finansdepartementet foreslår å overføre enkelte typer klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Regnskap Norge er sterkt kritiske til de forslagene som er fremmet, som vi mener svekker skattyternes rettssikkerhet.

22.02.2018 - 15:03

KS Komplett 2018-1 er klar for nedlasting

Her finner du blant annet nytt skjema for å kartlegge og identifisere risiko knyttet til behandling av personopplysninger, nytt skjema for planlegging og gjennomføring av kvalitetskontroll og frasemaler til bruk i rapportering til kunde.

21.02.2018 - 13:03